top of page

Tietosuojaseloste

Päivitetty 14.11.2023

Mojibake Median asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden henkilötietoja käsittelee ja tiedonsuojasta vastaa Wixxator Oy.

Mojibake Media on osa Wixxator Oy:ta.

 

Tietosuojaseloste
Päivitetty 14.11.2023, voimassa toistaiseksi.

Rekisterinpitäjä
Wixxator Oy
Hirvijärventie 230, 37420 Vesilahti
hello @ wixxator . com

Rekisterin nimi
Mojibake Median Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Mojibake Median:n asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden välinen yhteistyö, asiakassuhteen hoitaminen, käyttäjätunnusten ylläpitäminen, palveluiden tarjoaminen, laskutus, rekrytointi, Mojibake Median verkkosivuston ja palveluiden kehittäminen, yhteydenottopyyntöihin vastaaminen. Tietoja voidaan myös käyttää mainontaan, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille.

Wixxator Oy:n asiakasrekisterissa käsitellään asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, Mojibake Median verkkosivustolla vierailijoiden ja yhteyttä ottaneiden henkilöiden henkilötietoja. 

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan henkilön itse ilmoittamia, tai julkisista lähteistä saatavilla olevia tietoja, kuten:

 • etu- ja sukunimi

 • yritys/yhdistys

 • sähköpostiosoite

 • puhelinnumero

 • yrityksen/yhdistyksen osoite

 • asiakkuuteen tai yhteydenottoihin liittyvät tiedot

 • muut asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten asiakkaan tilaushistoria ja palvelun käyttöhistoria. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan:​

 • henkilön itse verkkosivustolla www.mojibake.fi antamista tiedoista (palvelun tilaus, yhteydenotto, tarjouspyyntö jms)

 • henkilön muulla tavalla antamista tiedoista, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

 • yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä sekä muista julkisista lähteistä.

 • sähköpostitse tulleista yhteydenotoista

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Wixxator Oy tai Mojibake Media eivät luovuta asiakasrekisterin tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille. Joissain tapauksissa tietojasi saattaa käsitellä kolmas osapuoli, joka on Wixxator Oy:n palveluntarjoaja (esim. maksuliikennetta tarjoava yritys, laskutuspalvelu tai kirjanpitäjä).

Wixxator Oy voi myös luovuttaa henkilötietojasi jos laki, määräys, oikeusprosessi tai viranomaisen pyyntö sitä vaatii.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman oikeudellista perustetta. Osa palveluntarjoajistamme sijaitsee Euroopan talousalueen ulkopuolella ja palvelun tarjoamiseen välttämättömiä henkilötietoja saatetaan siirtää heille, tietosuojaselosteessa mainituissa tarkoituksissa. Siirtäessämme henkilötietoja käytämme tarvittavia sopimuksellisia suojatoimia (esim. Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita).

Rekisterin suojauksen perusteet
Rekisteri on sähköinen ja henkilötietoja säilytetään luottamuksellisina.
Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti alan yleisten käytäntöjen mukaisesti ja niitä pääsevät katsomaan vain siihen työtehtäviensä vuoksi oikeutetut Wixxator Oy:n tai Mojibake Median työntekijät ja palvelun tarjoajat.

Asiakasrekisteriin pääsy on rajoitettu. Käyttäjän tunnistaminen tapahtuu mahdollisuuksien mukaan kaksivaiheisella tunnistautumisella, käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisterin tietoja käsitellään Wixxator Oy:ssä tai Mojibake Mediassa vain sellaisten henkilöiden toimesta, joiden toimenkuvaan käsittely kuuluu.

Tietojen säilyttäminen
Wixxator Oy säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on Wixxator Oy:n oikeutettu etu- ja/tai sopimussuhde. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä suostumuksen perusteella. Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa myös ulkopuolisille palveluntarjoajille. Suostumukseen perustuessa hyväksyt tämän tietosuojaselosteen käyttämällä Mojibake Median toimittamia palveluita ja täyttämällä yhteydenottolomakeen tai tarjouspyynnön sivustolla www.mojibake.fi.

Tietojen päivittäminen
Henkilö voi koska tahansa pyytää tietojensa päivittämistä lähettämällä siitä sähköisesti viestiä rekisterinpitäjälle.

Kielto-oikeus
Henkilöllä on koska tahansa oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti.

Oikeus tiedon oikaisemiseen, poistamiseen tai käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä, korjaamaan virheellisiä tietoja tai poistamaan asiakassuhteeseen perustuvia tietoja, säilyttämällä ainoastaan välttämättömiä tietoja siltä määrin, mitä kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain noudattaminen vaatii. 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä rekisteripitäjään sähköpostilla.

bottom of page